SOMPO SİGORTA A. Ş. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, İstanbul Ticaret Sicilinde 455439-0 no ile kayıtlı; Rüzgarlıbahçe Mah. Çam Pınarı Sok. No: 10   Beykoz / İstanbul adresinde mukim, 0387019755300019 MERSİS no’lu, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi ve 3870197553 vergi no’lu Sompo Sigorta A.Ş. (“Sompo Sigorta” ya da “Şirket”) olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Tarafınıza ait kişisel veriler (Mustafa Kemal Aksel, [email protected]), Sompo Sigorta tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; teknolojik çözüm üretimi ya da işbirliği yapılacak girişimlerin söz konusu çözüm ve işbirliği yapılması konusundaki yeterliliğini anlamak üzere değerlendirme yapılabilmesi, takip ve gerektiğinde irtibata geçilebilmesi amaçları ile işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirketimizce kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Şirketimizin veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için, internet sitemizde yer alan Sompo  Sigorta Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Sompo  Sigorta tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; yukarıda 2. Madde de belirtilen amaçlarla Sompo tarafından girişimcilerle olan işbirliği fırsatlarını artırmak ve girişimcilik ekosistemine daha fazla temas edebilmek amacıyla oluşturduğu Sompo Startup Dojo platformu kapsamında; Şirketin ana şirketine (Bölge Müdürlükleri, Şubeler dahil), iş ortaklarına, destek hizmeti alınan firmalar, bağımsız denetim şirketlerine ve diğer üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.

4. Yurtdışına Veri Aktarımı

Sompo  Sigorta tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya KVKK madde 5/2 ile KVKK madde 28 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu tespit ve ilan edilen yabancı ülkelerde mukim kişi veyahut kuruluşlara veya kişisel verilerin aktarıldığı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurulun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla Kurulca tespit ve ilan edilenlerin dışındaki ülkelere aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Sompo tarafından girişimcilerle olan işbirliği fırsatlarını artırmak ve girişimcilik ekosistemine daha fazla temas edebilmek amacıyla oluşturulan Sompo Startup Dojo platformu üzerinde yer alan form vasıtasıyla ve KVKK madde 5/2 c), e) ve f) bentlerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, belirtilen hukuki sebeplerle ve KVKK madde 5/2 ve KVKK madde 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Sompo Sigorta tarafından KVKK maddesi 11 kapsamında tarafınızca yapılacak başvuruların ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve çözümlenebilmesi adına internet sitemizde yer verilen Veri Sahibi Başvuru Formu’nu İletişim sayfamızda bildirilen Genel Müdürlük adresimize ıslak imzalı olarak ve ekinde kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle iadeli taahhütlü posta yolu ile iletebilirsiniz. Sompo  Sigorta, niteliğine göre, talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınıza fatura edilecektir.

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

  • Kişisel verinizin Sompo Sigorta tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
7. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi

Sompo Sigorta nezdinde işlenen kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel veri niteliğindeki bilgilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu internet sitemizde yer verilen Veri Sahibi Başvuru Formu ile İletişim sayfamızda bildirilen Genel Müdürlük adresimize ıslak imzalı olarak ve ekinde kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle iadeli taahhütlü posta yolu ile bildirebilirsiniz.